Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с условията на използване на бисквитки от https://socialstore.bg/

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично единствено:

За нормалното функциониране на  предоставяните услуги;

За изпращане на поръчки;

За осъществяване на контакт с лицето по e-mail или телефон;

За предоставяне на услуги, които се предлагат на уебсайта https://socialstore.bg/;

За сключването и изпълнението на договор;

За счетоводни цели;

За статистически цели;

За маркетингови цели;

За защита на информационната сигурност.

При промяна в целите администраторът ще ви информираме и ще поиска изричното ви съгласие да обработва  личните ви данни в съответствие с новите цели.

Достъп до обработваните от Администратора лични данни имат лицата, за които същия произтича от законово или договорно основание, както и органи на надзора или на съдебната власт (Комисия за финансов надзор, съд, прокуратура, следствени органи и др.). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ПОЛУЧЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ   

Администраторът съхранява вашите данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме ваши лични данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Администраторът прилага следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

Лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на уебсайта  се съхраняват до 3 месеца от изпращане на запитването.

Лични данни на лица, които са направили запитване по телефона се съхраняват до 1 месец от извършването на запитването по телефона.

Лични данни, събирани при регистрация на сайта се съхраняват до заличаване на регистрацията или докато https://socialstore.bg/ осъществява дейност.

Лични данни, събирани от потребителите при осъществяване на поръчка: Данните получени при възникналите договорни отношения между Администратора и Потребителя на Сайта https://socialstore.bg/ се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Доставчика да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр.: документи съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

КЪДЕ  СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и съхранява лични данни на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Съхраняването на личните Ви данни  е за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на  личните ви данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички негови служители са запознати с   политиката за сигурност. Личната информация на посетители и упълномощени клиенти е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители, които имат контролиран достъп  до информацията.  Чувствителната информация е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет.

Въпреки че предприемаме разумни търговски мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.   

  РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, с изключение на:

– изрично, информирано и свободно дадено съгласие;

– за целите на поддръжка по силата на договор, с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;

– предвидените от закона случаи.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД ЗЗЛД

Всеки субект на данни има право:

  • да получи потвърждение  дали се обработват личните му данни от Администратора, ако случаят е такъв, има право на достъп до личните данни и информация.
  • на поправка на лични данни: ако открие, че личните данни, които се  обработват, са неточни, има право да поиска да  бъдат коригирани тези лични данни;
  • на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните му данни са обработени незаконно или е оттеглил съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие),
  • право да поиска и да получи изтриване на личните си данни;
  • на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнява в точността на личните си данни или е възразил  на легитимната  цел за обработка на личните  данни, има право да поиска да  се ограничи обработката на  личните данни, докато не бъде намерено решение
  • на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнява в легитимния интерес за обработване на личните данни, има право да възрази по съображения, свързани с конкретната  ситуация, срещу подобно обработване
  • на преносимост на данни: ако личните  данни се обработват с автоматични средства по негово съгласие или с цел изпълнение на  договорни отношения, има право да поиска да му бъдат предоставени личните  данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни;
  • на подаване на жалба в контролен орган: има право да подадете жалба по отношение на обработката на неговите лични данни, в съответния контролен орган.

Субектът има всички тези права относно защита на своите лични данни,  изразено чрез  свободен текст или приложенията, по-долу, в края на текста