ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящите пояснение за Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се събират от потребителите на уебсайта с адрес https://socialstore.bg/ Ви осведомяваме как ще бъдат събирани и използвани вашите лични данни от администратора – „СДРУЖЕНИЕ АЛЦИ – АКТИВЕН ЖИВОТ,  собственик на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://socialstore.bg/ и как, във връзка с това, бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки. 

В случай на несъгласие с някое от посочените условия, следва да не посещавате уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

Настоящата политика е в сила от 01.09.2023 г.

ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ СЕ ПРИЛАГАТ НА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ след приемането и прилагането от България на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС, приет от Европейския съюз за уеднаквяване политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни.  

По смисъла на Регламент 2016/679 за „лични данни“ следва да се приеме всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт, IP адрес и други подобни.

Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

Настоящата Политика за  поверителност и защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате https://socialstore.bg/ или използвате нашите услуги, но няма приложение когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на уебсайта се извършва от:

Наименование на Доставчика: „СДРУЖЕНИЕ АЛЦИ – АКТИВЕН ЖИВОТ, в качеството на администратор на лични данни.

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

НАДЗОРЕН ОРГАН: Комисията за защита на лични данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин https://socialstore.bg/ и сключване на договори, и по-конкретно въз основа на следното основание:

Изрично получено съгласие от  клиента;

Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Като администратор на данни и  Доставчик на заявените от Вас услуги, електронния магазин https://socialstore.bg/ спазва и прилага законоустановени правила и процедури. Някои от тях са:

 • информиране какви данни използваме;
 • информиране защо ги използваме;
 • получаване на вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги;
 • предоставяне на възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода;
 • възможност за тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“;
 • посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.  

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът спазва регламентираните  принципи при обработката на вашите лични данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– ограничение на целите на обработване;

– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– точност и актуалност на данните;

– личните данни не се използват за профилиране;

– личните данни не се използват за директен маркетинг;

– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://socialstore.bg/:

Преди да осъществите достъп до услугите на  нашия Уебсайт, вие следва да изразите своето изричното съгласие за обработка на  личните Ви данни.   

Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др. Ако Администраторът получи „чувствителни данни“ се задължава незабавно да ги изтрие.  

Лични данни, събирани от Администратора, чрез контактна форма на сайта.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението. Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

Лични данни, събирани от Администратора, при свързване директно с администратора по телефона или e-mail.

Когато клиент се свърже с Администратора по телефон или e-mail, посочени на сайта на електронен магазин https://socialstore.bg/, Администраторът събира и съхранява само и единствено име и телефон за контакт на лицето, като в определени случаи може да събира и съхранява и електронна поща на субекта. Тези данни се съхраняват за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага https://socialstore.bg/.

Лични данни, събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители, а именно:

IP адрес;

Идентификатор на браузъра;

История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;

История на направените  търсения в нашите страници.

Лични данни, събирани от потребителите при осъществяване на поръчка:

име и фамилия; e-mail; адрес и телефон.  

IBAN на потребителя се използва само за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата осъществяват регистрация на сайта https://socialstore.bg/.

В процеса на създаване на потребителска регистрация в уебсайта, се изисква създаването на уникална парола, както и предоставяне на следните данни: име и фамилия, потребителско име, e-mail. Данни за адрес на доставка и адрес за фактуриране могат да бъдат предоставени от лицата за целите на автоматично попълване на формата за поръчка на продукти от сайта.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Администраторът обработва и използва само данни, които са му предоставени доброволно и   законосъобразно.

Всеки потребител носи отговорност да не предоставя на „СДРУЖЕНИЕ АЛЦИ – АКТИВЕН ЖИВОТ данни на трети лица, в нарушение на техните права за защита на личните данни.

 В тази връзка всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ползва или предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, и други.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Администраторът не събира или има задължение незабавно да изтрие  лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, освен ако не е законово задължен да съхраняваме тези данни.

БИСКВИТКИ

Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с условията на използване на бисквитки от https://socialstore.bg/

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично единствено:

За нормалното функциониране на  предоставяните услуги;

За изпращане на поръчки;

За осъществяване на контакт с лицето по e-mail или телефон;

За предоставяне на услуги, които се предлагат на уебсайта https://socialstore.bg/;

За сключването и изпълнението на договор;

За счетоводни цели;

За статистически цели;

За маркетингови цели;

За защита на информационната сигурност.

При промяна в целите администраторът ще ви информираме и ще поиска изричното ви съгласие да обработва  личните ви данни в съответствие с новите цели.

Достъп до обработваните от Администратора лични данни имат лицата, за които същия произтича от законово или договорно основание, както и органи на надзора или на съдебната власт (Комисия за финансов надзор, съд, прокуратура, следствени органи и др.). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ПОЛУЧЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ   

Администраторът съхранява вашите данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме ваши лични данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Администраторът прилага следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

Лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на уебсайта  се съхраняват до 3 месеца от изпращане на запитването.

Лични данни на лица, които са направили запитване по телефона се съхраняват до 1 месец от извършването на запитването по телефона.

Лични данни, събирани при регистрация на сайта се съхраняват до заличаване на регистрацията или докато https://socialstore.bg/ осъществява дейност.

Лични данни, събирани от потребителите при осъществяване на поръчка: Данните получени при възникналите договорни отношения между Администратора и Потребителя на Сайта https://socialstore.bg/ се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Доставчика да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр.: документи съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

КЪДЕ  СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и съхранява лични данни на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Съхраняването на личните Ви данни  е за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на  личните ви данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички негови служители са запознати с   политиката за сигурност. Личната информация на посетители и упълномощени клиенти е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители, които имат контролиран достъп  до информацията.  Чувствителната информация е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет.

Въпреки че предприемаме разумни търговски мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.   

  РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, с изключение на:

– изрично, информирано и свободно дадено съгласие;

– за целите на поддръжка по силата на договор, с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;

– предвидените от закона случаи.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД ЗЗЛД

Всеки субект на данни има право:

 • да получи потвърждение  дали се обработват личните му данни от Администратора, ако случаят е такъв, има право на достъп до личните данни и информация.
 • на поправка на лични данни: ако открие, че личните данни, които се  обработват, са неточни, има право да поиска да  бъдат коригирани тези лични данни;
 • на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните му данни са обработени незаконно или е оттеглил съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие),
 • право да поиска и да получи изтриване на личните си данни;
 • на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнява в точността на личните си данни или е възразил  на легитимната  цел за обработка на личните  данни, има право да поиска да  се ограничи обработката на  личните данни, докато не бъде намерено решение
 • на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнява в легитимния интерес за обработване на личните данни, има право да възрази по съображения, свързани с конкретната  ситуация, срещу подобно обработване
 • на преносимост на данни: ако личните  данни се обработват с автоматични средства по негово съгласие или с цел изпълнение на  договорни отношения, има право да поиска да му бъдат предоставени личните  данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни;
 • на подаване на жалба в контролен орган: има право да подадете жалба по отношение на обработката на неговите лични данни, в съответния контролен орган.

Субектът има всички тези права относно защита на своите лични данни,  изразено чрез  свободен текст или приложенията, по-долу, в края на текста.   

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

До

„СДРУЖЕНИЕ АЛЦИ – АКТИВЕН ЖИВОТ

адрес: гр. София, р-н Красно село, -, бл. 33, вх. Б, ет. 4

тел.: 0988930505, e-mail: hello@socialstore.bg

 от Вашето име*: …………………….

Вашият e-mail, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

„СДРУЖЕНИЕ АЛЦИ – АКТИВЕН ЖИВОТ

адрес: гр. София, р-н Красно село, -, бл. 33, вх. Б, ет. 4

тел.: 0988930505, e-mail: hello@socialstore.bg

 от  Вашето име*: …………………….

Вашият e-mail, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

 Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

До

„СДРУЖЕНИЕ АЛЦИ – АКТИВЕН ЖИВОТ

aдрес: гр. Пловдив, ул. “Арабаконак” № 4, ет. 3, ап. 31

тел.: 0988930505, е-mail: hello@socialstore.bg

 от Вашето име*: …………………….

Вашият e-mail, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

Наименование: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….

E-mail: …………………….

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

До

„СДРУЖЕНИЕ АЛЦИ – АКТИВЕН ЖИВОТ

адрес: гр. София, р-н Красно село, -, бл. 33, вх. Б, ет. 4

тел.: 0988930505, e-mail: hello@socialstore.bg

 от Вашето име*: …………………….

Вашият e-mail, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

…………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.:  02/91-53-519 ; еmail:  kzld@cpdp.bg ; уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата Политика е в сила от 01.09.2023 г. и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).